Версия за печат

01558-2016-0009

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 7 от 11.11.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Мартина Георгиева, Р. България 1080, София, Тел.: 0889 400707, E-mail: [email protected]

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и проекти

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-lageri-za-bdz-tovarni-prevozi.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”, делима на 14 обособени позиции, открита с решение № 11/08.04.2016 г. на управителя на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, публикувана в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под уникален № 01558-2016-0009.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

44440000

Описание:

Лагери

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 11 от 08.04.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1558-2016-9
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.11.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

1. за обособена позиция № 2 : „Доставка на 8 бр. лагери NJ208 M.C3, 5 бр. лагери NJ210М.C3, 5 бр. лагери NJ213М.C3, 10 бр. лагери NJ315M.C3, 6 бр. лагери NJ236М.C3, 10 бр. лагери N316M.C3 и 8 бр. лагери NUP312M.C3”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г.), тъй като не е подадена нито една оферта за участие. 2. за обособена позиция № 3 „Доставка на 8 бр. лагери 6309М.C4, 8 бр. лагери 6009M.C4, 5 бр. лагери 6205M.C4, 5 бр. лагери 6207M.C4, 8 бр. лагери 6313М.C3 и 3 бр. лагери 6407MA.C4”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г.), тъй като не е подадена нито една оферта за участие. 3. за обособена позиция № 7 : „Доставка на 5 бр. лагери NU2226MAS.C3 и 5 бр. лагери QJ226MAS.C4”, на основание чл. 39, ал.1, т. 2 от ЗОП (отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г.), тъй като е подадена само една оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 4. за обособена позиция № 11 : „Доставка на 10 бр. лагери 6306MAUGPC5S1L и 10 комлекта лагери 7306AMAUPS0DFAL”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г.), тъй като подадената оферта надвишава финансовия ресурс, който Възложителя може да осигури. 5. за обособена позиция № 13 : „Доставка на 2 бр. лагери 24132ЕАS.М.C3”, на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г.) , тъй като подадената оферта надвишава финансовия ресурс, който Възложителя може да осигури.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

обособена позиция № 2 : „Доставка на 8 бр. лагери NJ208 M.C3, 5 бр. лагери NJ210М.C3, 5 бр. лагери NJ213М.C3, 10 бр. лагери NJ315M.C3, 6 бр. лагери NJ236М.C3, 10 бр. лагери N316M.C3 и 8 бр. лагери NUP312M.C3”, обособена позиция № 3 „Доставка на 8 бр. лагери 6309М.C4, 8 бр. лагери 6009M.C4, 5 бр. лагери 6205M.C4, 5 бр. лагери 6207M.C4, 8 бр. лагери 6313М.C3 и 3 бр. лагери 6407MA.C4” , обособена позиция № 7 : „Доставка на 5 бр. лагери NU2226MAS.C3 и 5 бр. лагери QJ226MAS.C4”, обособена позиция № 11 : „Доставка на 10 бр. лагери 6306MAUGPC5S1L и 10 комлекта лагери 7306AMAUPS0DFAL” и обособена позиция № 13 : „Доставка на 2 бр. лагери 24132ЕАS.М.C3”.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.11.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Любомир Симеонов Илиев
Длъжност: Управител на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД