Версия за печат

00575-2016-0005

BG-Раковски:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 0884 188277, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПЗ-6 от 13.04.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00575-2016-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е изпълнението на реконструкция на улиците „Москва” и „Първи май“. Улиците към момента са без трайна настилка. Обектът представлява реконструкция на участъци от улиците с обща дължина 1 020 м. /ул. „Първи май” - 272м., ул. „Москва” - 748м./ Разглежданите обекти се явяват улици от V и VІа от основния транспортно – комуникационен поток на населеното място. Улиците са с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение. Подробно описание на видовете строителни работи и изискванията за технологията на изпълнението им са посочени в инвестиционния проект, който съставлява неразделна част от документацията. Конкретните количества от всеки вид работа са посочени в Количествена сметка, част от инвестиционния проект.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 289 от 01.07.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ИСА 2000 ЕООД, ЕИК 831040520, ул. Николай Коперник № 25, Република България 1111, София, Тел.: 02 8079574, E-mail: andon.grozev@isa2000.bg, Факс: 02 9733178

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Реконструкция на улична мрежа в гр. Раковски"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

17

ІII.7) Стойност посочена в договора
629891.43 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.08.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
629891.43 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

На това място се прави следното уточнение: Настоящата информация се подава до АОП към днешна дата, тъй като окончателното разплащане по договора към Изпълнителя е реализирано на дата 04.11.2016г. по справка от счетоводството на Община Раковски.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

11.11.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Павел Андреев Гуджеров
Длъжност: Кмет на Община Раковски