Версия за печат

00826-2015-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Боряна Колевска, България 1113, София, Тел.: 0359 029702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 0359 028709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-261 от 23.11.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2015-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, по 6 обособени позиции, подробно описани в техническа спeцификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 103 от 25.04.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Хелмед България ЕООД, ул. Цар Симеон блок 20, вх. 1, ет. 1, България 1309, София, Тел.: 02 9200456, E-mail: helmedsf@yahoo.com, Факс: 02 4174298

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на договора е доставка на медицински изделия и консумативи по 2 обособени позиции.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност, посочена в договора
13258 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.10.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 24.45% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: не е възникнала необходимост от заявяване на част от стоките, предмет на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3241.75 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.11.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор