Версия за печат

00425-2016-0006

BG-Видин:

Решение за откриване на процедураРешение номер 960 от дата 10.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, ул.Цар Симеон Велики 119, За: Людмила Величкова, България 3700, Видин, Тел.: 00359 094606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 00359 094606025

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-vidin.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: лечебно заведение

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на оператор за отпечатване, опаковане,персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на мбал света петка ад гр.Видин

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избор на лицензиран оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин. Ваучерите да бъдат с различен номинал, в зависимост от броя на правоимащите служители. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя, в която са посочени точните количества, да отпечатва и доставя ваучери с номинална стойност 1.00 лв., 2.00лв, и при необходимост и други купюри имащи надеждна защита.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 98000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Виолета Илиева Дочкова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор