Версия за печат

00038-2016-0036

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/271-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 57 от 13.04.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2016-0036
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Указания и документацията за участие в процедурата с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по две обособени позиции за обекти: обособена позиция №1 "Топлоизолация на покриви на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - административен и кухненски корпуси." и обособена позиция №2 "Топлоизолация на покриви и подове в Детска ясла "Зора", гр. Габрово" Обхват на предвидените строително-монтажни работи - Съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 856-ИЕ-16 от 16.08.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

КОНСОРЦИУМ ИНЖЕНЕРИНГ, ЕИК: 177058622, ул.Ангел Кънчев № 104, РБългария 5350, гр. Трявна, Тел.: 0887 131311

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на договора е изпълнение на СМР за обект Детска ясла "Зора", гр. Габрово. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи, свързани с предмета на договора, предвидени в количествено стойностната сметка, в съответствие с изискванията на всички нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност посочена в договора
40903.38 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

08.11.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
40897.03 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

09.11.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово