Версия за печат

02711-2016-0088

BG-с.Цонево:

Решение за откриване на процедураРешение номер 318 от дата 08.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, с.Цонево, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Тодор Динев- домакин при ТП ДГС Цонево, България 9261, с.Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsconevo.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsconevo.sidp.bg/%d0%be%d0%bf-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%8a%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2016 година“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2016 година“ . Доставка на 4 броя летни автомобилни гуми за Тойота Рав 4 , съгласно техническата спецификация на Възложителя.Доставките ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посоченият прогнозен ресурс- същият е прогнозен и зависи изцяло от нуждите му.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на доставката и нейният малък обем не предполага разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №130/03.05.2016г. на Директора на СИДП ДП – Шумен и Приложение №1 към нея.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Росен Колев Русев

VIII.2) Длъжност

директор на ТП ДГС Цонево