Версия за печат

02709-2016-0111

BG-Оряхово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 5 от дата 02.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760142

BG313, СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул. Коста Лулчев 5, За: Снежана Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 00359 91712419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 00359 91712487

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161102zZhP7727986.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл.165,ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на специализирана горска техника-шредер като прикачен инвентар към трактор за нуждите на ТП ДГС Оряхово" Уникален номер на поръчката: 20161102zZhP7727986

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва доставка на специализирана горска техника-шредер като прикачен инвентар към трактор за нуждите на ТП ДГС Оряхово. Пълно описание на поръчката се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не се разделя на обособени позиции поради доставка на 1 брой специализирана горска техника-шредер.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.5 ал.2 т.13 СЗДП ДП Враца е публичен възложител на обществени поръчки. Териториалното поделение с промяната на §9 от ПЗР на ЗОП не е възложител на обществени поръчки и прогнозната стойност на поръчката е определена на база разходите за доставка на специализирана горска техника на всички ТП на СЗДП ДП. Съгласно чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП при доставки и на стойност от 70 000 до 264033 лв. без ДДС Възложителите прилагат процедурите по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196 ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Снежана Петкова Гарданска

VIII.2) Длъжност

Директор