Версия за печат

00579-2016-0003

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедураРешение номер ОП-17 - 1 от дата 31.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3022, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационни сезони 2016/2017 г. и 2017/2018 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства: - подготвителни работи – изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; - снегозащита; - снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове. Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища: I-во основно направление 1. с. Каменица – с. Кърпелево – 7км.; 2. с. Кърпелево – с. Вракуповица – 9 км.; 3. с. Вракуповица – с. Гореме – 4 км.; 4. с. Гореме – с. Цапарево – 6 км.; 5 с. Цапарево – Илинден – 2 км.; II-ро основно направление 6. с. Раздол – с. Клепало – 5 км.; 7. с. Раздол – с. Добри Лаки – 7 км.; 8. с. Добри Лаки – с. Никудин – 11 км.; III-то основно направление 9. с. Вълково – с. Палат – 6 км.; 10. с. Палат – с. Игралище – 9 км.; 11. с. Игралище – спирка Махалата – 4 км.; 12. спирка Махалата – с. Махалата – 2 км.; 13. с. Махалата – с. Седелец – 3 км.; 14. спирка Махалата – с. Никудин – 6км.; 15. с. Игралище – с. Велюшец – 5 км.; IV-то основно направление 16. с. Струмяни – с. Илинденци – 5 км.; 17. с. Илинденци – Мраморни кариери – 13 км. I-во второстепенно направление 18. с. Палат – с. Велюшец – 5 км.; 19. Седелски рид – с. Велюшец – 5 км.; II-ро второстепенно направление 20. Студената вода – с. Горна Рибница – 7 км.; 21. Студената вода – с. Раздол – 3 км.; III-то второстепенно направление 22. Студената вода – с. Колибите – 4 км.; 23. Илинден – Глинджурски колиби – 10 км.; 24. Илинден – Никовски колиби – 10 км. Улици в населени места: - с. Струмяни – 14 км; - с. Микрево – 15 км; - с. Илинденци – 8 км; - с. Драката – 3 км; - с.Каменица – 3 км; - с. Горна Крушица – 2 км; - с. Палат - 2 км; - с. Игралище – 3 км; - с. Махалата – 1 км; - с. Седелец – 1км; - с. Никудин – 3 км; - с. Цапарево – 3 км; - с. Гореме – 1 км; - с. Раздол – 2 км; - с. Добри Лаки – 2 км; Общата дължина на общинска пътна мрежа за зимно поддържане и снегопочистване е 211,00 км, (включваща общински пътища /148,00 км/ и улици в населени места /63,00 км/).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 256700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10.11.2016г. от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни