Версия за печат

00272-2016-0003

BG-С.РУЖИНЦИ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 7771 от дата 31.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/54-oп-00272-2016-0003.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на готова храна/топъл обяд/ по проект „Топъл обяд за крайно нуждаещите се лица в община Ружинци" по процедура за директно предос-тавяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуря-ване на топъл обяд 2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е за доставка на готова храна/топъл обяд/ в изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ” по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). "готови храни" са полуфабрикатите, а под "полуфабрикат" се разбира „готова или полуготова храна, която е готова за консумация, след като се замрази или стопли, без да е нужно повече приготовление“. Готовата храна или "Топъл обяд" ще включва : супа, основно ястие и хляб. Стойността на един Топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб на едно лице е до 2,30 лв. с ДДС, която сума ще бъде заплащана на доставчика, която следва да съответства на стойността на вложените хранителни продукти и разходите за приготвяне на топлия обяд. В посочената цена на хранителните продукти следва да бъдат калкулирани всички разходи на изпълнителя за доставката на готовата храна – Топъл обяд. Ястията се приготвят по заявка на възложителя определении от Сборник рецепти за заведения за обществено хранене, издателство Техника софия 1999 г. За транспортни разходи и пластмасови купички за доставка до обектите се заплаща на доставчика допълнително по 5 % от общата стойност на храноден. Топлия обяд следва да се доставя до следните обекти на територията на община Ружинци, както следва: 1. с. Ружинци в сградата на общинска администрация–първи етаж, ул. „Георги Димитров” № 31; 2. с. Гюргич в сграда Читалище, ул."Георги Димитров" № 41 3. с. Плешивец в сграда кухня-столова, ул."Първа" № 27 4. с. Черно поле в сградата на училище с детска градина, ул."Георги Димитров" № 26 5. с. Дражинци в сградата на Здравен дом, ул."Георги Димитров" № 21. 6. с.Дреновец в сградата на Кметство Дреновец/Административна сграда/ – първи етаж, ул. „Георги Димитров” № 117; 7. с. Тополовец в сградата на Кметство Тополовец/Административно търговска сграда/- втори етаж, ул."Волгоград" № 12 8. с. Динково в сградата на Кметство Динково/Културен дом/- втори етаж, ул."Четвърта" № 5- всичките общинска собственост. 9. с. Бело поле в сградата на Здравна служба, ул."Милко Томов" № 1. Общия брой на потребителите на услугата ще бъде 719 лица. Топлия обяд ще бъде доставян всеки работен ден до 30.04.2017 г., или срока на одобрения за финансиране проект по програмата. Възложителят си запазва правото: • Да увеличава или намалява количествата, според необходимостите на обслужваният обект; • Да не поръчва част от изброения асортимент в техническата спецификация; • Да заявява продукти и артикули по собствена преценка или когато нормативен акт налага това, при условия, посочени в проекто – договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. ” по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 153166.58 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обектът на обществената поръчка е "доставка" и прогнозната й стойност попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, поради което се прилага процедура "Публично състезание" по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196 и следващите от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет община Ружинци