Версия за печат

00267-2016-0099

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-27 от дата 27.10.2016 г. 


Решение номер 16 РОП 92 от дата 31.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Теодора Димитрова-Велчева - гл. юрисконсулт в дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160929xLSs3785792.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ПО ЧЛ. 110, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗУТ, ОЦИФРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАН КАДАСТЪР – СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА ЗА УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, НА КВ. „ЗАХАРНА ФАБРИКА“ И „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, ГР. ПЛОВДИВ“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на обществената поръчка, включва: І-ва фаза: Специализиран кадастър наричан Специализирана карта за устройствено планиране, анализ и оцифряване на действащ план за регулация и застрояване, предварителен проект. І-ви етап: Изготвянето на специализирана карта за устройствено планиране. ІІ-ри етап: Оцифряване на план за регулация и плана за застрояване и анализ на съществуващия план за регулация и неговите изменения и на действащия план за застрояване за всяко УПИ в табличен вид по отношение съответствие с ОУП - Пловдив. ІІІ-ри етап: Предварителен проект с план за регулация при условията на чл. 14 и чл. 15 от ЗУТ в обхват по чл. 56 на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и анализ на приложението на действащите планове за застрояване в условията на проектното решение и по отношение съответствие с ОУП-Пловдив като устройствени параметри, техническа инфраструктура. ІІ-ра фаза: Окончателен проект за ПР. Обхватът на проекто-проучвателните работи възлиза на 140 хектара. Границите на териториалния обхват са отразени в графичното приложение №1 към Техническото задание.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 68333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

заместник-кмет ОСУТСИ и възложител, съгласно заповед №16 ОА 1356/07.06.2016 г. на кмета на община Пловдив