01118-2016-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 0094-2354 от дата 28.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

BG411, Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Пецо Колев - Директор на Дирекция Електронна съобщителна мрежа, България 1000, София, Тел.: 02 9494115, E-mail: pkolev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9&id=56.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ИА ЕСМИС изгражда,поддържа,развива,експлоатира и управлява ЕЕСМ за нуждите на нац.сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за у-ние на страната и въоръжените сили


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Северна България; Обособена позиция № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура. Инфраструктурата и мрежата са изградени на териториите на следните области и общини: • За Северна България - Обособена позиция № 1: област Варна - община Аврен; област Враца – община Мездра и Роман; област Видин – общини Белоградчик, Димово, Кула, Чупрене, Макреш; област Шумен – общини Венец и Върбица; област Разград – община Самуил; област Търговище – община Омуртаг; област Ловеч – общини Угърчин, Ябланица, Тетевен. • За Южна България - Обособена позиция № 2: област Кюстендил - община Бобов дол; област Перник – община Ковачевци; област Стара Загора – общини Павел Баня, Братя Даскалови; област Пловдив – общини Раковски и Брезово; област Пазарджик – община Стрелча; област Хасково – общини Минерални бани, Стамболово, Симеоновград; област Смолян – общини Мадан, Рудозем, Неделино, Златоград. ЕСИ се състои от два броя HDPE тръби, като междуградската част е изпълнена с Ф 40 mm, а селищната мрежа с Ф 32 mm и оптичен кабел, положен в една от тръбите (другата е свободна). Междуградската свързаност е между сградите на Български пощи в областните градове и сградите на Български пощи в съответните общински центрове. Селищната мрежа е изградена от помещение на Български пощи в общинските центрове до публичните държавни и общински структури в населеното място. Всички трасета са приети с АКТ 16 и притежават всички необходими документи съгласно българското законодателство. 20% от капацитета на всички изградени оптични кабелни линии е предвиден за резерв за нуждите на държавното управление, респективно Единната електронно съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и националната сигурност. Върху ЕСИ е изградена електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) с активно оборудване, разположено в Български пощи, държавни, публични и общински сгради. Основните дейности и цели свързани с предмета на поръчката: - Поддръжка на изградената Електронна съобщителна инфраструктура. - Експлоатация на свободния капацитет на ЕСИ и ЕСМ. - Поддръжка и експлоатация на ЕСИ по Обособена позиция № 1 при спазване на всички нормативни изисквания. - Икономия на значителни финансови средства от държавния бюджет за поддръжка и ремонти на кабелната инфраструктура, чрез прехвърляне на задължението за това на участника. - Развитие на пазара на широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) чрез предоставянето на услуги на едро в таргетираните райони чрез изградената инфраструктура. - Създаване на предпоставки за развитие на пазара на ДСП услуги за гражданите и бизнеса в таргетираните райони чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на ДСП за гражданите и бизнеса в тези райони; - Създаване на предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, като се улесни и стимулира използването на широколентовия ДСП от ИТ-бизнеса за въвеждането на нови бизнес модели и предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението; Засилване доверието в интернет услугите чрез налагане на норми за сигурност и поведение, отговарящи на съвременните международни стандарти; - Стимулиране на социалното сближаване чрез осигуряване на достъп до онлайн услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, като по този начин се преодолеят тенденциите за изолирането на тази част от населението от обществения и културен живот на страната. - Реализиране на приходи от експлоатацията на ЕСИ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8580093 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивът за избор на открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка е разпоредбата на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл.18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на ИА ЕСМИС. Поръчката е в резултат на изпълнението на проект BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” . За да бъде осигурена финансовата и институционална устойчивост на постигнатите резултати след приключване на Проекта, е предвидено изградената инфраструктура да бъде предоставена за поддръжка и експлоатация от независим оператор. За постигане на поставените цели , проектът бе съставен от част на "самодоставка" за обектите на публичната администрация и "търговска част". Частта от Проекта "самодоставка" не е свързана с предоставяне на държавна помощ, ттъй като органите на публичната администрация, които ще бъдат свързани чрез изградената обществена ИКТ инфраструктура, осъществяват държавни функции и не извършват икономически дейности. "Търговската част" от проетка има отношение към предоставянето на държавна помощ. За изпълнението на тази част, инфраструктурата следва да бъде предоставена за поддръжка и експлоатация на независим оператор. Условиата за предоставянето на инфраструктурата са определени в Документ на Европейската комисия от 09.12.2013 г.. C(2013) 8852final относно Държавна помощ SA.36234 (2013N) - България, мярка "Проект за развитие на широколентоп достъп в България". Възложителят се позовава на чл. 113, ал.2 от ЗОП относно продължителността на договора (120 месеца), отчитайки в съвкупност естеството й, размерът на разходваните средства за изграждане на мрежата за широколентов достъп от следващо поколение (ДСП). Същността на поръчката го налага, тъй като касае капиталови вложения за системата за мониторинг. Удълженият срок на договора се налага поради факта, че един от елементите, подлежащ на оценяване-системата за мониторинг- представлява дълготраен материален актив, с ниска степен на възвръщаемост на инвестицията. /реалистичен срок за изграждане спрямо стойността -10 години/. Същата е предвидена да бъде изградена в период от 10 години.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Йорданов Симонски

VIII.2) Длъжност

Представляващ ИА ЕСМИС съгласно Решение № 555 от 07.07.2016 г. на Министерски съвет