Версия за печат

02709-2016-0110

BG-с. Говежда:

Решение за откриване на процедураРешение номер 406 от дата 28.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

BG312, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/- Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg, Факс: 088 2598240

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161021chYf7649187.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временен горски път, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2016 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по три обособени позиции.Обособена позиция №1:"Текущ ремонт на съществуващ горски път "Инсталацията - Рога - Яворов преслап"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е "Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временен горски път, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2016 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по три обособени позиции. Обособена позиция №1: "Текущ ремонт на съществуващ горски път "Инсталацията - Рога - Яворов преслап" с дължина 11 км. Пълното описание се съдържа в Техническата спецификация . Ремонта включва: почистване на паднали дървета, скали, камъни, земни маси и др., а така също и насипване, изкопаване и изравняване на появили се ровини, коловази и отнесени непроходими участъци на пътищата, както и изграждане при необходимост на водостоци на доловете. Прогнозно количество: за изкоп, пробутване и изравняване - 80 ч., превоз на машини - 200 км.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е практически неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане чрез публично състезание в частта й за обособена позиция №1 е прекратена с влязло в сила решение №341/31.08.2016 г. на Директора на ТП ДГС Говежда на основание чл.110, ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки - не е подадена нито една оферта.На основание чл.182, ал.1,т.2 Възложителят ще проведе пряко договаряне с определено лице, като първоначално обявените условия за възлагане на поръчката не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"РАДИАЛ ПЛЮС" ЕООД, ГР. СОФИЯ

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 303 от 01.08.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02709-2016-0091

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 - дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура на пряко договаряне ,съгласно чл.197 , ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Милко Еделов Благоев

VIII.2) Длъжност

Директор