Версия за печат

02023-2016-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р-12-10-17 от дата 24.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078

BG411, Напоителни системи ЕАД, бул. Цар Борис ІІІ № 136, ет. 3, За: Евелина Кабакова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office.central@irrigationsystems.bg, Факс: 02 8085022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://irrigationsystems.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.irrigationsystems.bg/obshtestveni-porachki.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушени дясна и лява берма и предпазни диги, съответно на км 8+700 и на км 9+000 от километража на корекцията на река Струма” с две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Корекция река Струма от река Рилска до гр. Бобошево – аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена дясна берма и предпазна дига на км 8+700 от километража на корекцията в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил” - Обособена позиция № 2 „Корекция река Струма от река Рилска до гр. Бобошево – аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена лява берма и предпазна дига на км 9+000 от километража на корекцията в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позици № 1. Корекция река Струма от река Рилска до гр. Бобошево – аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена дясна берма и предпазна дига на км 8+700 от километража на корекцията в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил – 249745,32 лв. без ДДС. Обособена позиция № 2. Корекция река Струма от река Рилска до гр. Бобошево – аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена лява берма и предпазна дига на км 9+000 от километража на корекцията в землището на гр. Бобошево, община Бобошево, област Кюстендил - на стойност по КСС – 314278,55 лв. без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 564023.87 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Откривам процедура пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки, тъй като е необходимо спешно да се предприемат аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушени дясна и лява берма и предпазни диги, съответно на км 8+700 и на км 9+000 от километража на корекцията на река Струма. Мотиви за избора на процедура: В Централно управление /ЦУ/ на „Напоителни системи” ЕАД е постъпило писмо с изх. № 2015/17.10.2016 г. на „Напоителни системи” ЕАД – клон „Струма - Места”, с приложени към него: 1. Заповед № РД-01-05-179/14.10.2016 г. на кмета на община Бобошево за определяне на междуведомствена комисия, която да извърши оглед на обектите и да изготви протокол с констатации и предписания – 1екз.; 2. Констативен протокол от 17.10.2016 г. на междуведомствена комисия – 1 екз.; 3. Констативен протокол от 17.10.2016 г. на Басейнова дирекция „Западно-беломорски район” – Благоевград – 1 екз.; 4. Съгласувана с ОД „Земеделие” – Кюстендил документация - Списък с наименование на обекти /ОПВВВ/, за които е необходим външен изпълнител през 2016 г. - КС, КСС, анализи на единични цени– за 2 бр. обекти по 1 екз. От приложените документи се констатира следното: На 17.10.2016 г. междуведомствена комисия назначена със Заповед № РД-01-05-179/14.10.2016 г. на кмета на общ. Бобошево извършва оглед на обектите дясна и лява берма и предпазни диги, съответно на км. 8+700 и на км. 9+000 от километража на корекцията на река Струма и констатира, че обектът е в кризисно аварийно състояние. Видно от приложените към писмото на клона документи и предписанията по протоколите на междуведомствената комисия и БД ЗБР – Благоевград, са налице настъпили изключителни непредвидени обстоятелства, а именно - необичайни за месец октомври 2016 г. интензивни и обилни валежи по протежение и в различни участъци на речната система, довели до необичайно пълноводие, с преминала висока вълна през участък от км 8+700 до км 9+000 на река Струма. В резултат на високата вълна са разрушени участък с дължина около 300 м от дясна предпазна дига и берма от корекцията на река Струма на км 8+700 и лява предпазна дига с дължина около 200 м на км 9+000 в землището на гр.Бобошево. Освен това в реката са образувани наносни острови, които насочват водното течение наляво и рушат интензивно левия бряг. Други наносни острови, насочват течението на реката надясно и бързо нанасят необратими поражения върху десния бряг. При така създадената ситуация, на корекцията на лявата и дясна дига от км 8+700 до км 9+000 на река Струма в землището на гр.Бобошево, съществува реална опасност от разрушаване на съществуващ газопровод, находящ се в района на разрушенията, което ще предизвика опасност с непредвидим характер за околната среда, като са възможни и човешки жертви. Застрашават се от наводнения и разрушения инженерна техническа инфраструктура, включително съществуващ мост, водопровод, ПС”Бураново”, обслужващи пътища за Помпена станция. Застрашени са от заливане и земеделски земи. Обектът е в кризисно аварийно състояние и е необходимо незабавно предприемане на ремонтно-възстановителни работи с цел предотвратяване възникването на нови наводнения и разрушения. Подложените на непредвиденото вредно въздействие изградени и поддържани от „Напоителни системи” ЕАД защитни съоръжения по смисъла на чл. 138, ал. 4, т. 1 от Закона за водите следва да бъдат възстановени в изключително кратки срокове с оглед настъпване на зимния сезон и увеличеното пълноводие на реката. С оглед на изложеното е необходимо спешно провеждане на процедура пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки, тъй като е налице неотложно възлагане на поръчката. Предвид реалната опасност за важни инфраструктурни обекти и хора не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

- „Строй Тоневи” ЕООД, гр. Дупница; - „Интерхолд” ЕООД, гр. София; - „Инженеринг Вас строй” ЕООД, гр. Сапарева баня; - „България рент пропърти” ЕООД, гр. София.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Галина Панайотова Замфирова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор