00267-2016-0097

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП-90 от дата 25.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Георги Стоилов, Пламен Панов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656734 ; 032 656771, E-mail: geo.stoilov@gmail.com, Факс: 032 656760

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Създаване на софтуерно решение

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Софтуерното решение се изразява в разработването, внедряването и поддръжката на уеб базирана система за съхранение, управление и презентиране на дигитализирани документи. Системата представлява дигитално хранилище с интегриран софтуерен модул за работа със свързани отворени данни (LOD), състоящ се от административна и публична част. Дигиталното хранилище е с отворен код, с фокус върху дългосрочно складиране, достъп и съхранение на дигиталното съдържание, предоставящо възможност за управление на визуализацията на дигитални копия (сканирани копия на книги и периодика, статии, файлове с текст и музика, филми, снимков материал и др.) Хранилището следва да бъде създадено под формата на електронен каталог на обектите на КИН, включващ описание съгласно международни стандарти за библиографски описания, класификацията и обогатяването им с допълнителни библиографски, етноложки, исторически метаданни. Чрез софтуерния модул за работа със свързани отворени данни (LOD) дигиталното съдържание трябва да бъде достъпно във вид на виртуална библиотека/музей/галерия достъпна онлайн през интернет, с възможност за интегрирано търсене на културни обекти от различни институции, семантично търсене за обекти свързани с конкретен човек, място, събитие или епоха. Чрез софтуерното решение трябва да бъде създадена единна система, включваща всички единици, дигитализирани по време на проекта. Софтуерният продукт за създаването на тази система трябва да позволява дву- и триизмерна визуализация на дигитализираните обекти. Софтуерното решение обхваща създаването на единна база от метаданни за обектите, дигитализирани по проекта. Чрез обогатяване на метаданните на дигитализираните обекти ще се създаде по-богат контекст около тях под формата на анотации, връзки, цитирания, класификация на съдържанието, класификатори за търсене и навигация. Софтуерният продукт трябва да предлага и решение за проблемите с превръщането на графиката в годен за търсене текст, т. нар. оптично разпознаване на знаци (OCR). Дигитализираните документи трябва да бъдат индексирани – да има възможност за търсенето им чрез въвеждането на ключови думи. Софтуерното решение трябва да предостави платформи за работа с електронния архив от дигитализираните единици, включително хостинг, който трябва да бъде предоставен от изпълнителя и да се поддържа за срок до края на проекта и предложения от изпълнителя срок. Трябва да бъдат разграничени нива за достъп до системата чрез създаване на различни видове потребителски акаунти, в зависимост от делегираните им права за достъп и управление на информацията. Дигиталното хранилище трябва да запазва всичките въведени обекти дигитално и да позволява гъвкаво конфигуриране според нуждите на колекции на партньорските институции. Системата трябва да дава възможност на различни специалисти да добавят, управляват и организират съдържание от тяхната експертна област. Всички компоненти на дигиталното хранилище трябва да бъдат с изчистен дизайн, удобен интерфейс и интуитивни менюта. Трябва да се осигурят възможности и за хора с увреждания да ползват разработения продукт.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща една от дейностите по проекта, която е свързана с разработването на софтуерно решение за създаване на виртуални колекции от наличното дигитално съдържание и презентирането им в интернет, което налага възлагането й като съвкупност от дейности и обосновава невъзможността от разделянето й на позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50926 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Пловдив в качеството й на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на културата с регистрационен № 24-10М2-2 от 29.04.2015г., проект "Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „Документиране на културната история“, съфинансирана по Финансов механизъм 2009-2014 на Европейското икономическо пространство. На основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, Кметът на Община Пловдив е делегирал правомощия на г-н Стефан Стоянов – Зам.-Кмет „ОРЕПМС” на Община Пловдив, да организира и възложи настоящата обществена поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стефан Емилов Стоянов

VIII.2) Длъжност

Заместник-Кмет "ОРЕПМС" на Община Пловдив и Възложител, Съгласно Заповед № 16ОА1356 / 07.06.2016г. на Кмет на Община Пловдив