Версия за печат

02023-2016-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р-12-10-16 от дата 24.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078

BG411, Напоителни системи ЕАД, бул. Цар Борис ІІІ № 136, ет. 3, За: Евелина Кабакова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office.central@irrigationsystems.bg, Факс: 02 8085022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://irrigationsystems.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/2014-10-02-18-24-19/305--2016-0006-o-q-.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Абонаментно обслужване на работниците и служителите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Абонаментно обслужване на работниците и служителите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина”, включващо измерване на фактори на работната среда и организиране и извършване на профилактични медицински прегледи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка е осъществяване на абонаментно обслужване на работниците и служителите на „Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове от служба по трудова медицина. Предвид факта, че предоставянето на услугите ще се извършва на териториален принцип на адресите на Централно Управление (гр. София) на „Напоителни системи“ ЕАД и неговите клонове на територията на цялата страна, разделянето й на обособени позиции е нецелесъобразно и ще се отрази както на изпълнението на услугата, така и до затруднения за възложителя. От една страна ще е налице хипотетична възможност за сключване на отделни договори по различно време и съответно забавяне при изпълнение на услугата. От друга страна – наличието на отделни договори ще доведе до затруднения у възложителя при осъществяване на контрол при изпълнение на дейностите по договорите. В тази връзка, при възлагането на обществената поръчка на един изпълнител дейностите ще се съвместяват и това ще допринесе до повишаване на качеството на изпълнение на услугата, ясно разграничаване на отговорността и изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Галина Панайотова Замфирова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор