00826-2015-0006

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св. Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев 1, За: Боряна Колевска, България 1113, София, Тел.: 0359 029702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 0359 028709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-102 от 13.05.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2015-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД. В рамките на обществената поръчка се съдържат 286 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в техническата спецификация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 203 от 28.09.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Софарма Трейдинг АД, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 0359 028133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 0359 028133666

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

предмета на договора е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП СВ. Наум ЕАД по 95 обособени позиции.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
237524 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.09.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към договора за обособена позиция № 162; Преди промяната: в графа "Търговско наименование" Мусант ТБЛ 4MГx100; След промяната: в графа "Търговско наименование" Мусант ТБЛ 4MGx30; Правно основание: чл. 20 а от Закона за задълженията и договорите
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 57.28% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Не е възнакнала необходимост от заявяване на цялото заложено количество лекарствени продукти по договор. Доставката е на база заявено количество изпълнено в срок
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
136060.28 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 770.48 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: 1. пълно неизпълнение на писмена заявка за доставка на лекарствения продукт Methylprednizolone 250 mg x 5- 500 amp 2. за забавена доставка на лекарствения продукт Methylprednizolone 125 mg x 5- 280 amp

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.10.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор