Версия за печат

00104-2016-0008

BG-Мадан: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мадан, ул.Обединение 14, За: Служител-юрисконсулт - експерт ОП, Р.България 4900, Мадан, Тел.: 0308 98220, E-mail: madanoba@gmail.com, Факс: 0308 98277

Място/места за контакт: Служител-юрисконсулт -експерт ОП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://madan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://madan.bg/bg/auctions/publicorders-1/izvarshvane-na-specializiran-prevoz-na-uchenici-do-16-godishna-vazrast-prez-uchebnata-2016-2017g-v-obshti-261.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

" Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016-2017година в Община Мадан"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Място на изпълнение на територията на Община Мадан.
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016-2017година в Община Мадан. Изпълнението на насточщата обществена поръчка е разделено на 7 /седем/ обособени позиции . -ОП 1- Превоз по направление :Мадан- Чурка-Мадан. -ОП 2- Превоз по направление : Уручевци- Букова поляна-Уручовци. -ОП 3- Превоз по направление:Мадан- Батанци- Бориева- Яновска-Мадан. -ОП 5- Превоз по направление:Върбина- Цирка-Върбина. -ОП 6- Превоз по направление: Мадан-Шаренска-Мадан. -ОП 7- Превоз по направление: Мадан-Крайна -Мадан. -ОП 8- Превоз по направление : Мадан- Боево-Мадан.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60000000, 60130000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
95934.72 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 729485 от 14.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 16-067-У / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Обособена позиция 1
V.1) Дата на сключване договора
15.09.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СНС–Транс Строй Комерс ,ЕООД , ЕИК: 120506440, гр.Мадан ,ул. Христо Ботев № 46, Р.България 4900, Мадан, Тел.: 0878 104010

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 14609.68 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 16-063-У / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Обособена позиция 2
V.1) Дата на сключване договора
14.09.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОВК ЕКСПРЕС ЕООД, ЕИК 120549630, гр.Мадан , ул.Перелик 22, Р.България 4900, Мадан, Тел.: 0878 700120

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11310.72 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 16-064-У / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Обособена позиция 3
V.1) Дата на сключване договора
14.09.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОВК ЕКСПРЕС ЕООД, ЕИК 120549630, гр.Мадан, ул.Перелик 22, Р.България 4900, Мадан, Тел.: 0878 700120

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 35346 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 16-069-У / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Обособена позиция 5
V.1) Дата на сключване договора
15.09.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ Фейзи Зотев , ЕИК 120559044, с.Цирка, община Мадан, Р.България 4900, с.Цирка, Тел.: 0899 506699

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4695.6 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 16-065-У / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Обособена позиция 6
V.1) Дата на сключване договора
15.09.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РЕМА ЕООД, ЕИК:120549000, гр.Мадан, ул.Христо Ботев 46, Р.България 4900, Мадан, Тел.: 0878 700130

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 14609.68 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 16-066-У / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Обособена позиция 7
V.1) Дата на сключване договора
15.09.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РЕМА ЕООД , ЕИК 120549000, гр.Мадан, ул. Христо Ботев 46, Р.България 4900, Мадан, Тел.: 0878 700130

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6597.92 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 16-068-У / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Обособена позиция 8
V.1) Дата на сключване договора
15.09.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

САРА ТРАНС 60 ЕООД, ЕИК 203291171, с.Бориново, Община Мадан, Р.България 4900, с.Бориново, Тел.: 0897 989741

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8765.12 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.10.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Сара Транс 60-ЕООД, РЕМА ЕООД,ЕТ Фейзи Зотев, ОВК Експрес,СНС-Транс Строй Комерс ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор