Версия за печат

00808-2016-0002

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А, За: Вяра Хранова, България 1797, София, Тел.: 088 2631490, E-mail: vyara.hranova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=867&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 734629 от 27.05.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00808-2016-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на автомобили за нуждите на ДАМТН


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 11-00-51 от 02.08.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG422, НАР ООД, ул. Таню войвода № 11, България 6300, Хасково, Тел.: 0386 22565, E-mail: nar_bg@abv.bg, Факс: 0386 62151

Интернет адрес/и:

URL: http://www.lada.bg/bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на 7 бр. нови, неупотребявани автомобила за нуждите на ДАМТН

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

4

ІII.7) Стойност, посочена в договора
127820 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.09.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
127820 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.10.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Димитров Манолев
VII.2)
Длъжност: Председател на ДАМТН