Версия за печат

00808-2016-0007

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер А-733 от дата 18.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А, За: Вяра Хранова, България 1797, София, Тел.: 088 2631490, E-mail: vyara.hranova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на оборудване за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ в четири обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на надуваема лодка - 2бр., заедно с извънбордови двигател - 2 бр., колесар - 2бр.; навигация GPS- ръчна - 20 бр. и за автомобили - 20 бр.; бинокъл - 20 бр., цифров фотоапара - 20 бр.; дрон - 1бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 95000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на обществената поръчка чрез процедура публично състезание е въз основа на общата максимална стойност в съответствие с чл. 20, ал. 2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Обществената поръчка е разделена на обособени позиции:Обособена позиция 1 с предмет „Доставка на надуваеми лодки заедно с двигател и колесар“ Обособена позиция 2 с предмет „Доставка на GPS навигации – ръчна и за автомобили“ Обособена позиция 3 с предмет „Доставка на бинокли и цифрови фотоапарати“ Обособена позиция 4 с предмет „Доставка на дрон“

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалба е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Димитров Манолев

VIII.2) Длъжност

Председател на ДАМТН