00267-2016-0096

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП87 от дата 14.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Бояна Бояджиева - старши юрисконсулт в дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160909nLgD3740574.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на животни за нуждите на ОП "ЗООПАРК ПЛОВДИВ" по тринадесет обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на животни за нуждите на ОП "ЗООПАРК ПЛОВДИВ" по тринадесет обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1- Сервал (Leptailurus serval) – 1двойка (1 мъжки и 1 женска); Обособена позиция №2 - Оцелот (Leopardus pardalis) - 1двойка (1 мъжки и 1 женска); Обособена позиция №3- Евроазиатски Рис (Lynx lynx) – 1 женска; Обособена позиция №4 – Сурикати (Suricata suricatta) – 2 мъжки и 4 женски; Обособена позиция №5- Фламинго (Phoenicopteridae) – 6 броя; Обособена позиция №6 – Лама (Lama glama)- 1двойка (1 мъжки и 1 женска); Обособена позиция №7- Носато мече (Nasua nasua) – 2 мъжки и 4 женски; Обособена позиция № 8- Патагонска мара (Dolichotis patagonum)- 1двойка (1 мъжки и 1 женска); Обособена позиция № 9- Нанду (Rhea americana) - 1двойка (1 мъжки и 1 женска); Обособена позиция №10- Камила (Camelus) - 1двойка (1 мъжки и 1 женска); Обособена позиция №11- Коронован жерав (Balearica)- 1двойка (1 мъжки и 1 женска); Обособена позиция №12- Черен лебед (Cygnus atratus) - 1двойка (1 мъжки и 1 женска); Обособена позиция №13- Азиатска късоноктеста видра (Aonyx cinerea) - 1двойка (1 мъжки и 1 женска);

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 93500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №16РОП63 от 28.06.2016г., е открита обществена поръчка чрез "публично състезание" с предмет: "Доставка на животни за нуждите на ОП "ЗООПАРК ПЛОВДИВ" по тринадесет обособени позиции". В определения срок за подаване на оферти - такива не са постъпили, в резултат на което процедурата е прекратена. С Решение № 16РОП75 от 11.08.2016г. е открита обществена поръчка с ред за възлагане "публично състезание" с предмет: "Доставка на животни за нуждите на ОП "ЗООПАРК ПЛОВДИВ" по две обособени позиции" като вида животни от двете обособени позиции на тази процедура е същият, като този в две от обособените позиции на предходната обществена поръчка, като е предвиден по-голям брой от съответния вид, но отново в определения за подаване на оферти срок такива не са постъпили и процедурата е прекратена. Във връзка с горепосоченото Възложителят счита,че тъй като необходимостта от доставка на животни за ОП "ЗООПАРК ПЛОВДИВ" не е отпаднала, а оферти по горепосочените процедури не са постъпили, е налице основание за провеждане на пряко договаряне с определени лица съгласно чл. 182, ал.1, т. 2, а именно: процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ТОДАЕЛ" ЕООД, ЕИК: 204148589, с управител Тони Светославов Георгиев, адрес на управление:гр. София 1505, район р-н Оборище, ул. "Попова Шапка" No 74, ет. 5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1113, район р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. Маестро "Михаил Милков" No 10, офис № 2, партер. e-mail: todael@mail.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 16РОП63 от 28.06.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2016-0067

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

В раздел V.3 e предвидена една възможност за посочване на предходна процедура за възлагане на обществена поръчка, с която е свързана настоящата обществена поръчка. Настоящата обществена поръчка е свързана освен с посочената в раздел V.3 поръчка, така и с още една поръчка -"публично състезание", открита с Решение 16РОП75 от 11.08.2016г. , цитирана и в мотивите за избора на процедура.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

РОЗАЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, Възложител съгл. Заповед №16ОА1356/07.06.2016г.