Версия за печат

01772-2016-0002

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД 14-053 от дата 12.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126526325

BG422, ГПЧЕ Проф. д-р Асен Златаров, гр. Хасково 6300, ул. Тимок 97, За: Деян Янков Янев, България 6300, Хасково, Тел.: 0878 601168, E-mail: as_zlatarov@abv.bg, Факс: 038 624908

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gp4e-haskovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://gp4e-haskovo.org/profilebuyer.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на природен газ за нуждите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково за отоплителен сезон 2016/2017 г."

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждзите на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково за отоплителен сезон 2016/2017 г. зо отопление на сградата на училището, находяща се в гр. Хасково на ул. "Тимок" 97. Срок за изпълнение на договора - 6 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 23328 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал.1, т.3, буква В от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществена поръчка на друго лице би довело на до нарушение на юридически права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура за договаряне без предварително обявление. Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейността по доставка на природен газ, предмет на обществената поръчка, се уреждат със Закона за енергетиката. На основание чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката всички юридически лица, осъществяващи дейности по разпределение и снабдяване с природен газ от крайни потребители, подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал.2, т.1 и т.2а от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. КЕВР е издала на Ситигаз България лицензия за разпределение на природен газ от обособена територия "Тракия" № Л-209-08/03.10.2006 г. и лицензия за обществено снабдяване с природен газ за обособена територия "Тракия" № Л-209-12/03.10.2006 г. Като газоразпределително дружество Ситигаз България ЕАД придобива правото за разпределение и снабдяване с природен газ на територията, на чийто обхват се намира ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково. Гореизложеното предполага изпълнението на настоящата доставка на природен газ да бъде възложено на Ситигаз България ЕАД, тъй като същото единствено притежава изключителни права за извършване на дейностите за разпределение и снабдяване с природен газ на обособена територия "Тракия", в рамките на която се намира град Хасково.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП и във връзка с чл. 79, ал.1, т.3 от ЗОП покана за участие няма да се изпраща, като договорът ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за разпределение с природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на гр. Хасково, а именно - Ситигаз България ЕАД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на поръчката е 23328 лева без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срок за подаване на жалби съгласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Деян Янков Янев

VIII.2) Длъжност

Директор на ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" - Хасково