Версия за печат

00022-2016-0018

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедураРешение номер А-1695 от дата 14.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов 9, За: Величка Стойчева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20265, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161014dxqb630821.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Ежедневна доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград. Доставките трябва да осигурят прясно приготвана храна за домуващите и ползвателите на социалните услуги.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не дава възможност за разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1067512 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Мария Станчева Вълканова

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет- оправомощена със Заповед № 1621 от 05.10.2016 год. на Кмета на Община Асеновград