Версия за печат

00447-2016-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-04-10 от дата 14.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.profile.registryagency.bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури“ с 16 /шестнадесет/ обособени позиции: 1. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град София; 2. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Бургас; 3. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Враца; 4. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Габрово; 5. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Ловеч; 6. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Плевен; 7. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Русе; 8. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Разград; 9. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Силистра; 10. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Търговище; 11. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Шумен; 12. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Добрич; 13. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Смолян; 14. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Стара Загора; 15. Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция повписванията в град Пловдив; 16 .Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция повписванията в град Карлово;

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на услуги по хигиенизиране на работни и сервизни помещения в сгради, ползвани от Агенция по вписванията в 16 града, разпределени съответно в обособени позии.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 80597 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка (максимално разполагаемият ресурс на Възложителя е 80 597.00 лв.) без ДДС. Изборът за провеждане на публично състезание е продиктуван от размера на прогнозната стойност и липсата на други договори или планирани обществени поръчки с предмет, сходен с предмета на настоящата. Същевременно с провеждането на публично състезание се цели защитаване на обществения интерес посредством осъществяване на контрол върху разходването на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Елена Николова Маркова

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор на АВ