00826-2015-0006

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св. Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев №1, За: Боряна Колевска, България 1113, София, Тел.: 0359 029702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 0359 028709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-102 от 13.05.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2015-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, съгласно утвърдената техническа спецификация. В рамките на обществената поръчка се съдържат 286 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в техническата спецификация


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 202 от 18.09.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Б. Браун Медикал ЕООД, район Искър, бул. Христофор Колумб 64, бл.А2, офис 111, България 1528, София, Тел.: 0359 028076755, E-mail: teodora.rukova@bbraun.com, Факс: 0359 029753999

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти за нуждинте на МБАЛНП СВ. Наум ЕАД за 15 обособени позиции

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
37505 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.09.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99.43% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: не е възнакнала необходимост от заявяване на цялото заложено количество в договора, доставката е на база заявено количество изпълнено в срок
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
37292.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.10.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор