Версия за печат

01605-2016-0024

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 38 от дата 11.10.2016 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Красимира Иванова, инж. Елена Христова, България 1080, София, Тел.: 0884 363025; 0889 066493, E-mail: krivanova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/profile.html.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на буксови пружини, люлкови пружини от вторичното окачване и пружини от ходовата част на електрически локомотиви серия 44 и 45.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на буксови пружини, люлкови пружини от вторичното окачване и пружини от ходовата част на електрически локомотиви серия 44 и 45.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 206488.2 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД е секторен възложител по смисъла на чл.5, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки(ЗОП) с оглед извършваната от дружеството секторна дейност по чл.123, т.4 във връзка с чл.127 от ЗОП. Предвид прогнозната стойност на поръчката, на основание чл.20, ал.2 във връзка с чл.19, ал.2 от ЗОП, процедурите по чл.18, ал.1, т.12 и 13 от ЗОП, се прилагат относно секторните възложители, при възлагане на обществени поръчки с обект по чл.3, ал.1, които имат стойност без ДДС, посочена в чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката попада в стойностите по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, поради което "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, като секторен възложител по смисъла на ЗОП ще възложи обществената поръчка, като проведе процедура за възлагане по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Съгласно чл.132 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно откритата и ограничената процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог, при стойностни прагове на чл.20, ал.1, т.3 от ЗОП. В настоящия случай не са налице условията за провеждане на процедурите по чл.132 от ЗОП или на процедура по пряко договаряне, съгласно чл.182, ал.1 от ЗОП, поради което обществената поръчка може да бъде възложена чрез процедура по публично състезание съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Възлагането на обществената поръчка чрез публично състезание не крие юридически рискове, тъй като по този начин най-пълно се спазват принципите, залегнали в чл.2, ал.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Станоев Костадинов

VIII.2) Длъжност

Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД