Версия за печат

00373-2016-0028

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2466 от дата 10.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202, E-mail: rector@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции: - обособена позиция № 1 „Отрови за гризачи“ - обособена позиция № 2 „Химикали и среди за поддържане на клетъчни култури“; - обособена позиция № 3 „Химикали“; - обособена позиция № 4 „Дезинфектанти“; - обособена позиция № 5 „ELISA китове за диагностика на паразитологични заболявания при животните“; - обособена позиция № 6 „Идентификация на микроорганизми, автоматична система GENIII“; - обособена позиция № 7 „ELISA китове за диагностика на инфекциозни заболявания при животните“; - обособена позиция № 8 „Реактиви за HPLC“; - обособена позиция № 9 „Лабораторни консумативи I“; - обособена позиция № 10 „Лабораторни консумативи /автоматични пипепети/“; - обособена позиция № 11 „Реактиви за автоматичен хематологичен анализатор BC-2800Vet“; - обособена позиция № 12 „Реактиви за автоматичен хематологичен анализатор EXIGO EOS Vet“; - обособена позиция № 13 „Консумативи за апарат за идентификация на бактерии CRYSTAL BBL“; - обособена позиция № 14 „Китове за определяне на кръвни показатели“; - обособена позиция № 15 „Лабораторни тестове за изследване на мляко“; - обособена позиция № 16 „Тест за определяне на прогестерон в краве мляко“; - обособена позиция № 17 „Лабораторни тестове I“; - обособена позиция № 18 „Тестове за определяне на цинк и общо желязо“; - обособена позиция № 19 „Лабораторни тестове /нуклеарни/“; - обособена позиция № 20 „Лабораторни консумативи /стъклария/“; - обособена позиция № 21 „Лабораторни консумативи II“; - обособена позиция № 22 „Химикали, колонки, кранчета за елюиране и хроматогравска хартия за HPLC“; - обособена позиция № 23 „Реактиви за автоматичен биохимичен анализатор BS-120“; - обособена позиция № 24 „Консумативи за апарат Stratagene Mx3000P“; - обособена позиция № 25 „Реагенти за генетични анализи“; - обособена позиция № 26 „Тестове за апаратура IDEXX Vet lab“; - обособена позиция № 27 „Лабораторни тестове II“ и обособена позиция № 28 „Лабораторни консумативи III“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 206253.37 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет през предходните 12 месеца, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и предвид изпълнението на разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗОП, са налице условията за провеждане на открита процедура по чл. 18, ал. 1 от ЗОП. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка с апубликувани в официалната интернет страница на Тракийски унивреситет в главно меню "профил на купувача": http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161004Omsz819017

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора