Версия за печат

02709-2016-0104

BG-Оряхово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 3 от дата 04.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760142

BG313, СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул. Коста Лулчев 5, За: Снежана Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161004Lgeq7560693.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл.165,ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка на МПС за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС Оряхово. Уникален номер на поръчката:20161004Lgeq7560693

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Техническо обслужване и ремонт на седем броя служебни автомобили, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им съгласно спецификация в документацията

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Услугите за ремонт на автомобилите е пряко свързана с доставката на резервните части за извършването им.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.5 ал.2 т.13 СЗДП ДП Враца е публичен възложител на обществени поръчки. Териториалното поделение с промяната на §9 от ПЗР на ЗОП не е възложител на обществени поръчки и прогнозната стойност на поръчката е определена на база разходите за ремонт и поддръжка на МПС на всички ТП на СЗДП ДП. Съгласно чл.20, ал.1, т.1 б."б" от ЗОП за услуги на стойност по-голяма или равна на 264 033 лв. без ДДС Възложителите прилагат процедурите по чл.18, ал.1, т.1-11 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196 ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Снежана Петкова Гарданска

VIII.2) Длъжност

Директор