Версия за печат

02709-2016-0102

BG-Враца:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД 21-15 от дата 04.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев 2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161004Rxma7555436.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦУ НА СЗДП, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ“ Уникален номер на поръчката: 20161004Rxma7555436

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на предмета на поръчката включва: 1. Абонаментно следгаранционно сервизно обслужване, включващо текущ ремонт на компютърна и периферна техника и профилактика на принтерите. 2. Доставка и монтаж на резервни части за компютърна и периферна техника. 3. Доставка на нови и зареждане / рециклиране на тонер касети.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал.5 от ЗОП, при този вид процедура Възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 21000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП и предвид факта, че в структурата на СЗДП като Възложител има обособени 23 ТП ДГС/ДЛС, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на конкретната обществена поръчка се определя на база потребностите на всички поделения. Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП за доставки от 70000 лв. без ДДС до 264033 лв. без ДДС Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13 - а в случая няма основание за провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, тъй като не е налице никое от основанията по чл. 182, ал. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Цветко Тодоров Цветков

VIII.2) Длъжност

Директор