Версия за печат

02709-2016-0101

BG-Никопол:

Решение за откриване на процедураРешение номер 11 от дата 03.10.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

BG314, Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол, ул. Васил Левски № 27, За: инж. Светослав Ганчев, България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541 3034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160927KPMv7532510.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол, съгласно Приложение № 2

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС Никопол, съгласно Приложение № 2" - за срок от 36 месеца, с прогнозна стойност 6000 лева без ДДС

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно част шеста, Глава двадесет и седем, чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.10.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Атанас Димитров Попов

VIII.2) Длъжност

Директор