Версия за печат

00278-2016-0002

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 138 от дата 30.09.2016 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107027467

BG322, Общински пътнически транспорт ЕООД, ул. Стефан Караджа №2, За: И. Ценкова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 804400, E-mail: opt_gabrovo@abv.bg, Факс: 066 804470

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://optgabrovo.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://optgabrovo.eu/index.php/bg/2015-12-14-08-11-32/2015-07-09-11-40-46.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на външни радиални автомобилни гуми за нуждите на Общински пътнически транспорт ЕООД, гр. Габрово

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на процедурата касае доставка на външни радиални автомобилни гуми за нуждите на Общински пътнически транспорт ЕООД, гр. Габрово. Обхватът на дейността е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на поръчката не предвижда разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 85000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 85 000 лв. (осемдесет и пет хиляди лева) без ДДС или 102 000 лв. (сто и две хиляди лева) с ДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗОП, Възложителят провежда Публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Екатерина Маркова Караколева

VIII.2) Длъжност

Управител