Версия за печат

00338-2016-0018

BG-Разград:

Решение за откриване на процедураРешение номер ЗОП-39 от дата 21.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, ОБЩИНА РАЗГРАД, гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Даринка Димитрова и Станислава Русева, България 7200, Разград, Тел.: 084 618321; 0898 786909, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160921lQuD1833471.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по 9 /девет/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на община Разград по 9 /девет/ броя маршрутни разписания, включени в обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места гр Разград – с. Мортагоново – гр. Разград - ОУ „В.Левски”, включващо 2 /два/ курса Общо 75 км дневно Обособена позиция 2: Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места гр Разград - с Мортагоново - гр Разград - ОУ „Отец Паисий”, включващо 2 /два/ курса Общо 75 км дневно Обособена позиция 3: Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места гр.Разград - с.Ушинци – с.Пороище - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса Общо 66 км дневно Обособена позиция 4: Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места гр.Разград - с.Благоево - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса Общо 72 км дневно Обособена позиция 5: Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места гр.Разград - с.Недоклан - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса Общо 44 км дневно Обособена позиция 6: Маршрутно разписание - автобус до 22 /двадесет и две/ места гр.Разград – с.Радинград - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса Общо 36 км дневно Обособена позиция 7: Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места гр.Разград - с.Балкански - с.Осенец - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса Общо 74 км дневно Обособена позиция 8: Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места гр.Разград - гр.Каолиново - гр.Разград, включващо 2 /два/ курса на седмица Общо 370 км Обособена позиция 9: Маршрутно разписание - автобус над 22 /двадесет и две/ места гр Разград – с.Липник – с.Киченица - гр Разград, включващо 2 /два/ курса Общо 60 км дневно Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден, с изключение на обособена позиция 8, по упоменатите по – горе маршрутни разписания и съгласувано часово разписание.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 141117.6 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на обществената поръчка, изчислена към датата на решението, в размер, посочен в Раздел IV.7) на настоящото решение, която попада в праговете, посочени в чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, избраният вид процедура е публично състезание на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Съгласно чл.18, ал.2 от ЗОП публичното състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката и не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица и това не е необходимо за изпълнение на поръчката. Настоящото отбелязване е в съответствие с чл.10, ал.2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП - жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Валентин Стефанов Василев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград