Версия за печат

01279-2016-0003

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1000-673 от дата 19.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040046

BG421, Район Източен - Община Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: Милка Тодорова-Добрикова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601066; 032 601060, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160919UFpR169723.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив”, която включва 5 /пет/ обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти”; Позиция 2 – „Доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Позиция 3 – „Доставка на хляб и тестени изделия”; Позиция 4 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”; Позиция 5 – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставки на хранителни продукти за общинските детски градини и детски ясли, находящи се на територията на район „Източен”, Община Пловдив. Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, мляко и млечни хранителни продукти, месо, месни хранителни продукти, риба и яйца, пресни плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детските заведения и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 803333.34 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато избраният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически или юридически лица.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Георгиев Чунчуков

VIII.2) Длъжност

Кмет на район Източен