Версия за печат

00425-2016-0004

BG-Видин:

Решение за откриване на процедураРешение номер 780 от дата 16.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, ул.Цар Симеон Велики 119, За: Евгения Нешева, България 3700, Видин, Тел.: 00359 094606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 00359 094606025

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-vidin.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: лечебно заведение за болнична помощ

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ С ТРАНСПОРТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПЕТКА” АД – ГРАД ВИДИН”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Процедура по реда на чл.18, ал.1,т.12 – публично състезание за доставка на доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на доставчика, за нуждите на Възложителя с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно прогнозно-количествената спецификация и обособени позиции подробно посочени в спецификацията към документацията.Доставките на компресиран природен газ (КПГ) за нуждите на котелната инсталация на МБАЛ „Света Петка” АД трябва да се извършва през отоплителен сезон от 01.11.2016г. до 31.10.2017г. Прогнозно количество на доставките за периода на договора- 117 643 / сто и седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и три/нормални куб.м. компресиран природен газ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 132838 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1 и сл. от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Виолета Илиева Дочкова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор