02709-2016-0098

BG-с.Черни Осъм:

Решение за откриване на процедураРешение номер 160 от дата 12.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760069

BG315, СЗДП ТП ДГС-Черни Осъм, ул. Първи май 77, За: инж.Петко Вачков, България 5620, с.Черни Осъм, Тел.: 0670 60404, E-mail: dgscho@abv.bg, Факс: 0670 60404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160912QbWL7507682.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: охрана на горите и дърводобив


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на ТП ДГС Черни Осъм ,с включени резервни части и консумативи ,необходими за извършването ”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Техническо обслужване и ремонт на четири броя служебни автомобили, собственост на ТП ДГС Черни Осъм, с включени резервни части и консумативи, необходими за извършването. Поддръжката на МПС е за срок от 24 / двадесет и четири месеца / календарни месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Избраният за изпълнител, участник ,при извършване на ремонтните дейности следва да прецени необходимите резервни части и консумативи, както да осигури доставката им и да гарантира качеството и гаранционния им срок.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Иванов Цанин

VIII.2) Длъжност

Директор