Версия за печат

01605-2016-0022

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 36 от дата 13.09.2016 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътничеси превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Анелия Ангелова; Ангелина Николова, България 1080, София, Тел.: 0884 706182; 0882 427835, E-mail: aangelova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-hartiia-hartieni-izdeliia-kancelarski-materiali-i-konsumativi-za-ofis-tehnika-za-6337.html.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД". Обществената поръчка е делима на 2 (две) обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 - " Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД" и Обособена позиция № 2 - "Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози " ЕООД".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на хартия, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД". Обществената поръчка е делима на 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД " - Обособена позиция № 2 - "Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози " ЕООД". Количествата са съгласно Технически спецификации - Приложение № 1 и Приложение № 2 към поканата за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 299841.74 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 132 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки, секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог, когато не са налице условията за провеждане на процедури на договаряне без предварителна покана за участие съгласно условията на чл. 138, ал. 1 от ЗОП. В настоящия случай са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие, съгласно чл.18, ал. 1, т. 9 от ЗОП във връзка с чл. 138, ал. 1, от ЗОП и във връзка с основанието по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като откритата процедура, чрез опростени правила, за възлагане на обществена поръчка със същият предмет, по реда на ЗОП /отм. ДВ. Бр.13/16.02.2016 г./, е прекратена с Решения № 9 от 25.04.2016 г. за обособена позиция №1 и решение №8 от 25.04.2016г. за обособена позиция №2, на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП /отм. ДВ. Бр.13/16.02.2016 г./ поради това, че офертите не отговарят на предварително обявените условия от възложителя. Двете решенията за прекратяване на процедурата са получени от участниците. В предвиденият от ЗОП, 10- дневен срок, решенията за прекратяване не са обжалвани, поради което са влезли в сила считано от 10.05.2016 г. и възложителят може да открие нова процедура със същият предмет. Предвид горното са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 от ЗОП и във връзка с основанието по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като откритата процедура, чрез опростени правила, по ЗОП /обн. ДВ. Бр.13/16.02.2016г./ със същия предмет, е прекратена поради това, че офертите не отговарят на предварително обявените условия от възложителя по смисъла на отменения чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП (отм. ДВ бр.13/16.02.2016г.). Офертите поради това следва да се приемат, че са „неподходящи оферти” по смисъла на §2, т. 25 от ДР във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 на ЗОП (обн. ДВ бр.13/16.02.2016 г.в сила от 15.04.2016г.), а първоначалните условия по поръчката не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Нано технологии" ЕООД ,гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" №47 ет.2 "АТС - България " ООД, гр. София 1000, ул. "Димитър Моллов" №16 Кооперация "Панда" гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" №139, "Роел 98" ООД гр. София 1164, бул. "Христо Смирненски" №53, "Ронос" ООД, гр. София 1303, бул. "Александър Стамболийски" №84, Бизнес център Urban Model, ет.7, ап. 38 - 39 "Копилинк" ЕООД, гр. София 1407, бул. "Никола Вапцаров", бл. 38, ап.12.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 4 от 26.01.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01605-2016-0004

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозните стойности за две години по обособени позиции са както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД" - на обща прогнозна стойност 155 923,86 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 - "Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД" - на обща прогноза стойност 143 917,88 лв. без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Станоев Костадинов

VIII.2) Длъжност

Управител на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД