00373-2016-0022

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2099 от дата 08.09.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202, E-mail: rector@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Ръководейки се от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят счита, че е налице възможност за разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции, като се вземе предвид, че макар предметът на всяка обособена позиция да е възможно да бъде възложен в отделна поръчка, то всяка от позициите съставлява такава част от предмета на поръчката, който е систематически свързан с другите позиции. Разделянето на обществената поръчка и възлагането й на обособени позиции е целесъобразно, обосновано и ще доведе до спестяване на ресурси и време. Възложителят е обособил обществената поръчка на следните позиции: обособена позиция № 1 - "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора", обособена позиция № 2 - "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора", обособена позиция № 3 - "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора", обособена позиция № 4 - "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на факултет Техника и технологии гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора". Прогнозно количество природен газ за период от 24 месеца, считано от отопляем сезон 2016/2017 г., е както следва: Медицински факултет – 295,000хнм3 /двеста, деветдесет и пет хиляди нормални кубични метра/ Педагогически факултет – 62,000хнм3 /шестдесет и две хиляди нормални кубични метра/ ДИПКУ – 196,000хнм3 /сто, деветдесет и шест хиляди нормални кубични метра/ Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол – 70,000хнм3 /седемдесет хиляди нормални кубични метра/ Прогнозната стойност на поръчката е 337044,00лв. без ДДС, разделена по структурните звена както следва: за Медицински факултет – 159595,00лв. без ДДС, за Педагогически факултет – 33543,00лв. без ДДС, за ДИПКУ – 106036,00лв. без ДДС и за Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол – 37870,00лв. без ДДС. Прогнозната стойност е изчислена на база единичната цена на хиляда нормални кубични метра газ – 541,00лв. без ДДС от фактурите за м. 07.2016г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 337044 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата покана се отправя до определен субект, упражняващ секторна дейност и осъществяващ дейност по разпределение на природен газ, на основата на изключителни права, придобити по силата на закон. За осъществяване на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка кандидадът следва притежава необходимата лицензия, съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгл. разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗЕ, за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на природен газ, съответно съгл. чл. 43, ал. 6, във връзка с чл. 43, ал. 5 от ЗЕ, за обособена територия се издава само една лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител. С Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. на КЕВР е издадена на „Овергаз Мрежи” АД, гр. София Лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. с предмет „за осъществяване на дейността разпределение на природен газ”. В териториалният обхват на лицензията са включени градовете Стара Загора и Ямбол. Срокът на лицензията е 26 /двадесет и шест/ години. С Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. на КЕВР е издадена на „Овергаз Мрежи” АД, гр. София Лицензия № Л-438-12 от 30.03.2015 г. с предмет „за осъществяване на дейност снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Тези обстоятелства се установяват и от публичния регистър на КЕВР, където под № 155 в списъка на издадените лицензии е регистрацията на „Овергаз изток“ АД. Считано от 23.04.2015 г. е извършено преобразуване на „Овергаз изток“ АД. В резултат на преобразуването дружеството се прекратява и „Овергаз Мрежи” АД става универсален правоприемник и носител на всички права, задължения и фактически отношения, включително страна по всички договори, сключени от „Овергаз изток“ АД. Съгласно описа на обособени територии за разпределение и снабдяване на природен газ в Република България, градовете Стара Загора и Ямбол попадат в обхвата на разпределение към посоченото дружество. От изложените по – горе съображения следва да се заключи, че следва да се проведен договаряне с дружеството „Овергаз мрежи” АД гр. София за възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка. Посоченото дружество единствено е носител на изключителните права за извършване на дейностите за разпределение на природен газ на посочените територии – гр. Стара Загора и гр. Ямбол.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Овергаз Мрежи” АД, гр. София, Адрес: гр. София 1407, ул. „Филип Кутев“ № 5, факс: (02) 962 1724, e-mail: das@overgas.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договарянето ще се извърши на 20.09.2016г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат. На договарянето може да присъства законният представител на кандидата или негов упълномощен представител.Решението за откриване на поръчката и настоящата покана са публикувани в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню „Профил на купувача”: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160908nUQE756325

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора