Версия за печат

00853-2016-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2 от дата 31.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121462057

BG411, Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска асоциация Диабет, Район Сердика, Ж.К. Банишора, ул. Подполковник Калитин, бл.20, За: Неда Савова, България 1233, София, Тел.: 0898 603542, E-mail: neda_s@abv.bg, Факс: 02 8326175

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.badiabet.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.badiabet.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ “

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на поръчката не позволява разделянето на обосбени позиции поради комплексна оценка от влиянието на храните включени в менюто върху здравето на болните от диабет

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 133000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.09.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Тодоров Кънев

VIII.2) Длъжност

Председател на УС на Българска Асоциация Диабет