00267-2016-0088

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1375 от дата 31.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040325

BG421, ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, ул. Райко Даскалов 45, За: Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 622550, E-mail: opokt@abv.bg, Факс: 032 666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160830ZDor3721985.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Преместване на оборудване на Системата за управление на градски транспорт на автобуси, извършващи услугата обществен превоз на пътници по утвърдената общинска транспортна схема на Община Пловдив

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Преместване на оборудване на Системата за управление на градски транспорт на нови автобуси, извършващи услугата обществен превоз на пътници по утвърдената общинска транспортна схема на Община Пловдив

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като предметът на процедурата не позволява да бъдат сключени договори с няколко изпълнители, поради което разделянето й е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 13РОП86 от 19.08.2013 г. кмета на Община Пловдив е открил обществена поръчка – „открита процедура“ по реда на ЗОП с предмет: „Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт” по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от Община Пловдив в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Процедурата по ЗОП е финализирана с Договор № 15ДГ102 от 10.02.2015г. сключен с изпълнителя „ИНДРА СИСТЕМАС“ С.А., - Испания, на който Община Пловдив е възложила изграждането, внедряване и поддръжката на Системата за управление на градския транспорт(СУГТ) като на 285 автобуса, собственост на превозвачите и извършващи услугата - обществен превоз на пътници по утвърдена общинска транспортна схема на Община Пловдив, са били оборудвани съответните устройства на Системата за управление на градския транспорт. След изпълнението на договора и внедряването на СУГТ на автобусите, извършващи обществен превоз на пътници в град Пловдив, са изтекли част от договорите с превозвачите по няколко линии на масовия градски транспорт, като община Пловдив е провела нови тръжни процедури по ЗОП и е възложила конкретните линии на други превозвачи, спечелили обществената поръчка за превози по линиите на масовия градски транспорт. Предвид на ново-настъпилите обстоятелства се налага да се премести част от оборудването за работа на СУГТ от автобусите, изключени от предмета на договорите за превоз, на тези, включени в сега действащите договори. При наличната фактическа обстановка, с оглед обстоятелството че собственик на оборудването на СУГТ е община Пловдив; гаранционните срокове на същото към момента са в сила и отговорността за изправната работа на СУГТ(поддръжката) е на изпълнителя по Договор 15ДГ102/10.02.2015г., а именно - дружеството „ИНДРА СИСТЕМАС“ С.А.-Испания, се налага демонтиране на част от наличните устройства на Системата за управление на градския транспорт от автобусите, извадени от предмета на договорите за превоз – поради тяхното изтичане и монтирането и инсталирането им на новите автобуси, включени в предмета на договорите за превоз през месец март 2016 година. Предвид обстоятелството, че гореописаните устройства, част от СУГТ са доставени, внедрени и се поддържат от изпълнителя „ИНДРА СИСТЕМАС“ С.А-Испания, по Договор № 15ДГ102/10.02.2015г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане, внедряване, поддръжка на Система за управление на градския транспорт“ и същите все още са в гаранционен срок, както и с цел тяхното запазване и правилна експлоатация - е налице основанието, разписано в чл.79, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗОП за провеждане на процедура на договаряне без публикуване на обявление: Тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, предвид липсата на конкуренция, поради технически причини.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ИНДРА СИСТЕМАС С.А. ЕИК Чуждестранен рег. номер: А28599033 (Испания), Авенида де Бруселас No 35, Алкобендас, Испания 28108, Мадрид, Тел.: 08 8923230, E-mail: ryanchev@indracompany.com, Факс: 02 9716107

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Към настоящия момент финансирането за услугите, предмет на обществената поръчка, не е осигурено, поради което договорът с изпълнителя, ще бъде сключен, при наличието на осигурено финансиране.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгл. чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИНЖ. БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП "Организация и контрол на транспорта", Община Пловдив