Версия за печат

00267-2016-0087

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП79 от дата 29.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Тихомира Узунчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160705gMmd3542071.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставки на строителни материали за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена, по две обособени позиции: ОП №1 „Доставки на основни строителни материали и техните принадлежности“, ОП №2 „Доставки на инструменти, строителна химия и ВиК материали“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на настоящата поръчка са доставки на различни видове строителни материали, ВиК материали и техните принадлежности, строителна химия и инструменти за строителство за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена. Номенклатурата, техническите характеристики и изискванията за качество и изпълнение са подробно описани и представени в техническите спецификации и образеците „Ценово предложение“ по ОП №1 и по ОП №2 (Приложение №2а, Приложение №2б) на възложителя. Всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществяват след заявка от общинските звена по посочен от изпълнителя факс или имейл, каквито е длъжен да осигури и съобщи за целта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 833333.32 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се провежда чрез открита процедура за възлагане на основание чл.20, ал.1, т.1, б."Б" от ЗОП. Условията по чл.12 от ЗОП не се прилагат, тъй като предметът на същата не попада в списъка по чл.12, ал.1, т. 1 от ЗОП и същевременно по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания е отменен.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАЦАРСКИ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОСУТСИ в Община Пловдив, упълномощен със Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдви