02709-2016-0096

BG-Троян:

Решение за откриване на процедураРешение номер 4 от дата 26.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760048

BG315, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Троян, ул.Св.Св.Кирил и Методий №20, За: инж.Румен Вангелов Тановски, България 5600, Троян, Тел.: 0888 693809, E-mail: dl_troyan@abv.bg, Факс: 0670 60729

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160825QcZI7429125.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Подмяна на дограма на ловен дом "Шипково""

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на процедурата включва демонтаж на стара дограма, изработка и монтаж на цветна нова дограма, оборудване със защитни рамки против насекоми, обръщане на ъгли и поставяне на подпрозоречни плоскости.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ниската прогнозна стойност на поръчката, както и взаимната свързаност на дейностите, предмет на същата е предпоставка за изпълнението на поръчката от един изпълнител и не е целесъобразно разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП за строителство на стойност от 270 000 лв. до 5 000 000 лв. без ДДС Възложителите прилагат процедурите по чл.18, ал.1, т.12 или т.13, а в случая няма основание за провеждане на процедура по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП, тъй като не е налице никое от основанията по чл.182, ал.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Милко Кръстев Станчев

VIII.2) Длъжност

Директор