Версия за печат

02699-2016-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1 от дата 25.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000666162

BG411, ДЕТСКА ГРАДИНА /ДГ/ № 20 ЖАСМИНОВ ПАРК, ул.”Бесарабия” № 46, За: Мария Христова, България 1517, София, Тел.: 02 9450595, E-mail: cdg20@abv.bg, Факс: 02 9450595

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dg20.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dg20.eu.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк”, с място на изпълнение на доставките: същия адрес

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

не е целесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции, защото всички стоки са еднотипни и с еднакво предназначение - хранителни, за ежедневна консумация

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок от публикуване в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мария Борисова Христова

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГ № 20 "Жасминов парк", София