Версия за печат

00325-2016-0022

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 584 от дата 26.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. ; г-н Тенчо Василев, България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160825NoXr4160135.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Разпределение и доставка на природен газ за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е разпределение и снабдяване с природен газ за пароотоплителните централи на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, през периода ноември, 2016г. – ноември, 2019г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на обществената поръчка, разделянето на обособени позиции не е възможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4767720 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ) дейностите разпределение и снабдяване от крайни снабдители на природен газ подлежат на задължително лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Настоящата обществена поръчка е има за предмет доставка на природен газ за парноотоплителните централи на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, които са разположени в землището на гр. Пловдив (на административни адреси бул. „Пещерско шосе № 66 и бул. „Васил Априлов” №15а). С Решение № ТПрГ-26/ 20.09.2005 г. на КЕВР в полза на "Ситигаз България" ЕАД, гр. София 1360, ул. "Адам Мицкевиц" № 4, ЕИК: 131285259 са издадени лицензия №Л-209-08/ 25.09.2006 г. за разпределение на природен газ, и лицензия №Л-209-12/ 25.09.2006 г. за обществено снабдяване с природен газ на територията на регион "Тракия" със срок от 35 години. Информацията за така издадените лицензи и техния обхват е публикувана в публичния регистър на КЕВР на следния интернет адрес: http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID= Газоснабдителен регион Тракия обхваща 33 общини, намиращи се в Тракийската низина: Пловдив, Белово, Харманли, Родопи, Братя Даскалови, Брезово, Николаево, Куклен Симеоновград, Гурково, Марица, Садово, Раковски, Кричим, Раднево, Стмаболийски, Съединение, Опан, Павел баня, Семптеври, Гълъбово, Лесичево, Казанлък, Кърждали, Перущица, Калояново, Минерални бани, Димитровград, Велинград, Мъглиж, Чирпан, Твръдица, Хасково. С оглед на изложеното, са налице всички законови предпоставки за откриване на процедура на пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП в процедурата на пряко договаряне за разпределение и снабдяане с природен газ, възложителят няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, като договора ще бъде сключен с единственото дружество, притежаващо лицензии за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Пловдив, а именно: "Ситигаз България" ЕАД, гр. София 1360, ул. "Адам Мицкевиц" № 4, ЕИК: 131285259.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с осъществяване на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл.134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен, безплатен регистър, поддържан от Комисия за енергийно и водно регулиране на интернет адрес: http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID=

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор