Версия за печат

01605-2016-0021

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 35 от 25.08.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Вера Захова; инж.Оля Георгиева, Република България 1080, София, Тел.: 0884 228812;0889 221249, E-mail: vzahova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Безопасни условия на труд

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-operator-za-izrabotvane-i-dostavka-na-vaucheri-za-bezplatna-hrana-po-smisula-na-naredba-6355.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал от „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за eдна година”, за втората година от действието на рамково споразумение № 190/16.11.2015 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се провежда на основание чл.103, ал.2, т.10 от ЗОП (отм.), въз основа на сключено рамково споразумение № 190/16.11.2015 г. от Възложителя, с трима потенциални изпълнители: "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД, „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „EТАП-АДРЕСС” АД. Съгласно условието на §19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществени поръчки (ЗОП) (обн.ДВ, бр.13/16.02.2016 г., в сила считано от 15.04.2016 г.) „Договорите въз основа на рамково споразумение, сключено до влизането в сила на този закон, се възлагат по реда, действащ към датата на решението за откриване на процедура за сключване на рамково споразумение.” С оглед на това, тъй като новият ЗОП е в сила от 15.04.2016 г., а рамковото споразумение №190 от 16.11.2015 г. е сключено преди влизане в сила на новия закон, на основание §19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществени поръчки (ЗОП), договорът за втората година от действието на горепосоченото рамково споразумение следва да се сключи при прилагането на отменения ЗОП (отм.ДВ бр.13/16.02.2016 г.).

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1."ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” №137, ет.3; 2. „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1766, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк София” №1, бл.12Б, ет.3; 3. „ЕТАП-АДРЕСС” АД, гр.София 1504, бул. "Васил Левски" №138-140, ет.2

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 11 от 30.06.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01605-2015-0010

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 532 723,23 (петстотин тридесет и две хиляди седемстотин двадесет и три лева и двадесет и три стотинки) лева с включен ДДС, включваща номиналната стойност на ваучерите и възнаграждението за отпечатването и доставката им.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.08.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Костадинов
Длъжност: Управител