Версия за печат

00243-2016-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 758 от 24.08.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /II САГБАЛ/ - Шейново АД - София, ул. Шейново 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова, Р. България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.sheynovo-ag.eu/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на лекарствени продукти"

II.3) Кратко описание на поръчката

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 – “Доставка на медицински консумативи” 2. Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни материали”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 718 от 11.04.2016 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00243-2016-0002

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-727019
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 243-2016-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.08.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Процедурата се прекратява частично, тъй като няма подадени оферти по номенклатури от техническата спецификация.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Номенклатури, за които няма подадени оферти от техническата спецификация, поз. № 11 както следва №№: 61, 68, 156, 197, 198, 199, 208, 211, 214, 219, 220, 226, 227, 229, 233, 234, 241, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 260, 261, 262, 263, 267, 269, 271, 272, 275, 276, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 322.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, София, РБ 1000, бул. Витоша № 18, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.08.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор