Версия за печат

01026-2016-0018

BG-Искър:

Решение за откриване на процедураРешение номер 31 от дата 23.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, Община Искър, област Плевен, гр. Искър, ул. Георги Димитров № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0879 010314; 0879 010280, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskar.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-05/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература/дидактически материали, театрални костюми, носии и реквизит и спортни пособия по пет обособени позиции”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература/дидактически материали, театрални костюми, носии и реквизит и спортни пособия по обособени позиции”, както слева: Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски и офис материали и копирна хартия за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0039 „Приятели”; Обособена позиция 2: „Доставка на учебна или специализирана литература/дидактически материали за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0039 „Приятели”; Обособена позиция 3: „Доставка на театрални костюми, носии и реквизит за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0039 „Приятели”; Обособена позиция 4: „Доставка на спортни стоки и пособия за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0039 „Приятели”; Обособена позиция 5: „Доставка на канцеларски и офис материали и копирна хартия за нуждите на общинска администрация и звената към нея в гр. Искър, СУ „Христо Смирненски” гр. Искър, Кметство с. Писарово, Кметство с. Староселци, Кметство с. Долни Луковит”; Целта на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Искър и звената към нея и осигуряване на канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература/дидактически материали, театрални костюми, носии и реквизит и спортни пособия проект BG05M2OP001-3.001-0039 „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 53003 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане обществена поръчка за доставка има прогнозна стойност от 70 000 лв. до 264 033 лв. Възложителят провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. С оглед на предвижданията на Възложителя за общата стойност на възложените дейности със сходен предмет през настоящата година, които надхвърлят определените стойностни прагове на чл. 20, ал. 3 от ЗОП и при съблюдаване на нормите на чл. 21, ал. 15 от Закона за обществените поръчки, въвеждащ забрана за разделянето на обществени поръчки, възлагането на дейностите по тази поръчка ще бъде извършено по реда на чл. 178 от ЗОП чрез Публично състезание от посочения нормативен акт, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2, съобразно която стойността на планираната за провеждане поръчка за доставки е по-висока от 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева), без вкл. ДДС. Отчитайки условията на чл. 178, ал. 1 от ЗОП („Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 9 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, когато не са налице условията за провеждане на процедури по чл. 18, ал.1, т.1-10) и във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, настоящата обществената поръчка се възлага чрез публично състезание по реда на чл. 178 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 197, ал.1 и ал.2 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР