Версия за печат

00575-2016-0008

BG-Раковски:

Решение за откриване на процедураРешение номер ОПЗ - 15 от дата 23.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471543

BG421, ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт на Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 2260; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски: ул. „Райко Даскалов” и ул. „Христо Ботев“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща дейностите по реконструкция на ул. „Райко Даскалов” и ул. „Христо Ботев“ в гр. Раковски. Въз основа на резултатите от провеждането на настоящата процедура, с лицето, определено за Изпълнител ще бъде сключен Договор за възлагане. Техническа спецификация, количество и обем Основна цел на проекта е да реши изграждането на улична настилка, както и повърхностното отводняване. Следните три участъка от ул. „Райко Даскалов” са предвидени за реконструкция: • Източна част от км 0+000 до км 0+630 /начало след кръстовище с ул. „Завет” и ул. „Перник”, край преди кръстовище с ул. „Г. Раковкски”/ • Западна част от км 0+000 до км 0+904 /начало при кръстовище след ул. „Първи май”, край преди кръстовище с ул. „Родопи”/ • Южна част от км 0+000 до км 0+380 /начало след кръстовище с ул. „Завет”, край преди кръстовище с ул. „Р.Даскалов” източна част и ул. „Т. Икономов”/. Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение – запазва се съществуващото положение. Ситуационно улицата представлява прави, хоризонтални криви и чупки. Обща дължина: източна част – 630 м., западна част – 904 м., южна част – 380 м. Теренът е равнинен. Надлъжният наклон е между 0,2-0,7 %. Улицата е със силно компрометирана и закаляна трошенокаменна настилка с ширина 7.00 м. По дължина на участъка се наблюдават повърхностни деформации. По улицата има новоизградена канализационна мрежа. За ул. „Христо Ботев” се предвиждат двустранно тротоари, както следва: - ляво от км 0+000 до км 0+195 с ширина 2.00м до пътния бордюр и оформяне на зелена площ до застроителната линия. - ляво от км 0+195 до км 0+306 с ширина 2.00м до застроителната линия и зелена зона до пътния бордюр. - дясно от км 0+000 до км 0+195 с ширина 2.00м до застроителната линия и зелена зона до пътния бордюр. - дясно от км 0+195 до км 0+306 с променлива ширина между пътния бордюр до застроителната линия. Надлъжен профил - Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с плавни нивелетни линии, съгласно техническите изисквания на „Норми за проектиране на пътища” и „Норми за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните схеми на населените места”. Нивелетата е съобразена с изискванията на Техническото задание за проектиране, като е осигурена трошенокаменна настилка от 40 см и двупластова настилка от неплътен и плътен асфалтобетон. Проектната скорост е 50 км/ч. Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид чрез програма PLATEA. Количествата на видовете работи са дадени във ведомости и в количествената сметка на обекта. Предвижда се заустване на страничните улици с дължина до края на кривата оформена от пътните бордюри. Напречен профил - Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията на „Норми за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните схеми на населените места”. Приетите напречни наклони на настилката в правите са 2.0-2.5 %. Наклонът на настилката в кривата е приет в зависимост от конкретната стойност на радиуса. Приетите напречни наклони на настилката в кривата са близки до съществуващите с цел намаляване количествата на СМР. ОТВОДНЯВАНЕ За отвеждане на повърхностните води от улиците се предвижда отвеждането им в новоизградена дъждоприемна канализация, като нивото на дъждоприемните решетки се съобразява с пътната нивелета на конкретната точка. Предвидено е корекцията на нивото на ревизионните шахти да се коригира съобразно пътната нивелета.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят е преценил, че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1829808 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

В частта относно финансиране и начин на плащане: при откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране, поради което в проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение на основание чл. 114 ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу Решението може да се подава в срока по чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ