Версия за печат

00575-2016-0003

BG-Раковски: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: гр. Раковски, пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: град Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции. Описание на дейностите - Разработване на работни проекти/становища за нуждите на обновяването. Работните проекти/становищата за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. Осъществяване на авторски надзор: Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. Изпълнение на СМР: топлинно изолиране на външните стени със съпътстващи СМР, подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на пода, подмяна на хидроизолацията на покрива и козирките на входове. Обособена позиция 2: "Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. "Г.С.Раковски" 106, блок 106" - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00 м2.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Монтажни работи на дограма

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
450400 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 450400, Най-висока оферта: 463100 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ; тежест: 20
Показател: ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ; тежест: 50
Показател: ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ ; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00575-2016-0003

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 716201 от 26.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 305 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Раковски по три обособени позиции" за Обособена позиция № 2 "Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. "Г.С.Раковски 106, блок 106"
V.1) Дата на сключване договора
19.08.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 160109101, ул. Генерал Карцов, № 80, вх. В, ет. 1, ап. 4, Република България 4300, Карлово, Тел.: 0897 777577, E-mail: radi_stoianov@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 463100 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 450400 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 450400, Най-висока цена 463100 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.08.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

На това място Възложителят прави уточнение, че за Обособена позиция № 2: "Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. "Г.С.Раковски" 106, блок 106", за която се изпраща настоящата информация за сключен договор, са подадени две оферти по обособената позиция, а именно от: 1. ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ“, гр. Габрово, местност „Колева ливада“ № 1, тел.: 066/811 818; факс: 066/811 800, e-mail: proektstroy@gmail.com, с вх. № на офертата 26-2092-1, подадена чрез куриер на куриерска фирма „ЕКОНТ“ в 13:14:13ч. на 01.04.2016г. и 2. „РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ № 80, вх. „В“, ет. 1, ап. 4, тел.: 0897/ 777 577, факс: няма, e-mail: radi_stoianov@abv.bg с вх. № на офертата 26-2093-1, подадена на 01.04.2016г. в 13:17:48ч. по куриер на куриерска фирма „ЕКОНТ“. Няма подадени оферти от обединения.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор