00159-2016-0011

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1196 от дата 22.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, 9300, За: Еда Юсуф, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrichka.bg/profile/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Актуализация на технически проект за обект "Сграда на основно училище" с. Стефаново"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Основание за възлагане на актуализацията на проектната разработка от 2007 година е обстоятелството, че за изминалия 8 годишен период, поради липса на финансиране, проектът не е реализиран и по сградата на основното училище не са извършвани ремонтни работи, които да са в обем достатъчен за подобряване на експлоатационните му характеристики. Целта на актуализацията на проекта изготвен през 2007 година е да се даде проектно решение за ремонтиране на сградата, с оглед на подобряване на енергийната ефективност. Възлагането на актуализацията на проекта на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително и права на интелектуална собственост, придобити по силата на закон или на административен акт, съгласно чл. 79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

неприложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се провежда на основание на чл.79, ал.1, т.3 б. "в", във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП, поради обстоятелството, че възлагането на друг изпълнител би довело до нарушаване на авторските права, придобити на основание на сключен договор за изпълнение на проектиране от 26.10.2007г. между община Добричка и ЕТ"Модус-2000-Добромир Бояджиев"гр.Добрич за изготвяне на работен проект за обект "Сграда на ОУ" с. Стефаново. В конкретния случай, избора на процедура на договаряне без предварително обявление е продиктувано от обстоятелството, че не съществува друга, достатъчно добра алтернатива или заместител и поради това е необходимо обществената поръчка да бъде възложена по реда на чл. 79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП, на автора изготвил техническия проект по договора за изпълнение на проектиране от 26.10.2007г.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

арх. Добромир Добрев Бояджиев, с адрес за кореспонденция : гр.Добрич, ул.”Славянска ” № 18а, тел. Офис 058/600516; инж. Горица Костадинова, с адрес за кореспонденция : гр.Добрич, ул.”България” № 3/Бизнес център/, ет. 3, тел. Офис 058/601659; инж. Мими Андреева гр.Добрич, ул.”България” № 3/Бизнес център/, ет. 3, тел. Офис 058/601659; инж. Димка Костадинова Атанасова- Петрова - гр. Добрич, пл.Свобода №5 инж. Стойко Пенчев Керванов - гр.Добрич, ул.Тимок 3, вх.В, ап.15

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 649 от 05.10.2007 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Подаване на жалби съгласно чл. 197, ал.1, т.5

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тошко Димов Петков

VIII.2) Длъжност

кмет