Версия за печат

00267-2016-0085

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1261 от дата 16.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040325

BG421, ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, ул. Райко Даскалов 45, За: Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 622550, E-mail: opokt@abv.bg, Факс: 032 666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160809jbVf3693287.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Предоставяне на услуги по GPS проследяване и контрол на 285 (двеста осемдесет и пет) превозни средства, обслужващи общинската транспортна схема на Община Пловдив и техническо обслужване и поддръжка на софтуерна система за автоматизирано изчисляване и разпределение на субсидиии и компенсации."

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: "Предоставяне на услуги по GPS проследяване и контрол на 285 (двеста осемдесет и пет) превозни средства, обслужващи общинската транспортна схема на Община Пловдив и техническо обслужване и поддръжка на софтуерна система за автоматизирано изчисляване и разпределение на субсидии и компенсации” Обществената поръчка е с цел: предоставяне на услуги по GPS проследяване и контрол на 285 (двеста осемдесет и пет) превозни средства, обслужващи общинската транспортна схема на Община Пловдив. Същата включва: гарантиране функционирането на изградения GPS мониторинг център с пет работни места в ОП”ОКТ”, предоставяне на софтуер за качествено функциониране на системата, доставка на GPS сигнал и архив на данни на монтираните GPS устройства в автобусите, гененериране на модул-справки Градски транспорт, абонаментно техническо обслужване, ремонт, диагностика и профилактика на съществуващата GPS система за мониторинг и контрол, в съответствие с техническите спецификации в техническото задание и технческото предложение на Изпълнителя, което включва техническо обслужване и поддръжка на софтуерна система за управление на градския транспорт чрез анализ на GPS данни от проследяващи устройства – монтирани в превозните средства и софтуерна система за автоматизирано изчисляване разпределение на субсидии и компенсации. Участникът следва да извърши доставка и монтаж на GPS проследяващи устройства, подаващи реално данни към софтуерните системи. Обществената поръчка ще се извърши съгласно изискванията на техническото задание, приложено към настоящата покана, съгласно проекта на договор и в съответствие със законодателството действащо на територията на Република България.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в предвид нейния предмет.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по GPS проследяване и контрол на 285(двеста осемдесет и пет) превозни средства, обслужващи общинската транспортна схема на Община Пловдив и техническо обслужване и поддръжка на софтуерна система за автоматизирано изчисляване и разпределение на субсидиии и компенсации" се провежда чрез договаряне без предварително обявление, понеже GPS проследяването и контрол на превозните средства е специфична дейност, а изпълнителя на поръчката има изключителни права върху компютърната програма.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ИКОМ" ООД, ЕИК: 115010439, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 150, ет. 3 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Кап. Димитър Списаревски" № 3, ет.6.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андереев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив