Версия за печат

00267-2016-0083

BG-гр.Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП76 от дата 12.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов, За: Ралица Шехова-юрисконсулт СМСТИ, България 4000, гр.Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160628nukT3501670.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на строителен надзор на обект: " Изграждане на канализация за обект: " Основен ремонт и разширение на бул. "Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул. "Ал. Стамболийски" до входа на кв. " Коматево", община Пловдив, етап I".

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на строителен надзор на обект: " Изграждане на канализация за обект: " Основен ремонт и разширение на бул. "Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул. "Ал. Стамболийски" до входа на кв. " Коматево", община Пловдив, етап I". Предмет на настоящата обществена поръчка е един обект, за които ще се извърши консултанска дейност и строителен надзор по време на строителството, изготвяне на геодезическо засменане, контрол на количеството и качеството на изпълнените СМР, изготвяне на технически паспорт, съгласно наредба №5 от 28.12.2006, и издаване на удостоверение по чл.74 от ЗУТ, въвеждане на обектите в експлоатация, както и оценка за съответствие на инвестиционният проект.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изхождайки от предмета на обществената поръчка, възложителят е сметнал, че не е целесъобразно разделянето на предмета на същата на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят възлага обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление, след като откритата процедура с предмет: Упражняване на строителен надзор на обекти по обособени позиции е прекратена за ОП№2 на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП (отм.), тъй като до крайният срок за подаване на оферти, а именно 12.05.2016г.до 17:00 не е подадена нито една оферта за тази обособена позиция. С Решение 16РОП49/14.04.2016г. на Кмета на Община Пловдив са одобрени обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на действащият ЗОП до 15.04.2016г с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обекти по обособени позиции: ОП № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект: " Основен ремонт на ул. " Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка ул." Гладстон" до ул. " Пещера". ОП №2 - Упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на канализация за обект: "Основен ремонт и разширение на бул."Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул. "Ал. Стамболийски" до входа на кв. "Коматево", община Пловдив, етап I". След като до крайният срок не е била подадена оферта за ОП№2, тази Обособена позиция е била прекратена от Възложителя въз основа на Решение 16РОП49(2) от 14.06.2016г., което решение е влезнало в законна сила на 23.06.2016г.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

До "ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ООД, ЕИК:121389659

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 16РОП49 от 14.04.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2016-0054

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок, съгласно чл.196 и сл. от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция "СМСТИ" и Възложител, съгласно Заповед №16 ОА1356/07.06.2016г.